Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 2

Từ vựng : 라면

Chủ đề : Luyện tập nguyên âm kép

Nghĩa : mì gói

Ví dụ và giải thích thêm

남자들은 예쁜 영계 라면 사족을 못 쓴다 

Đàn ông sẽ bị hút hồn bởi gái trẻ.
Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
라면 mì gói
남자 Đàn ông