Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 33

Từ vựng : 가지

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : cà tím

Ví dụ và giải thích thêm

그는  잡초 같은 강인한 생명력을  가지고  있다

Anh ta có sức sống mạnh mẽ như cỏ dại.그는 화려한  명성 뒤에 남모르는  외로움을  가지고 있었다

Anh ấy mang trong mình nỗi cô độc chỉ riêng mình biết đằng sau sự nổi tiếng lừng lẫy.
Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
가지 cà tím
외로움 Sự cô đơn
명성 Danh tính