Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 1

Từ vựng : 이름

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : tên

Ví dụ và giải thích thêm

우리 주  예수그리스도의  이름으로  기도드립니다. 아멘

Tôi xin cầu nguyện nhân danh chúa Jesus Kitô của chúng ta. Amen.이름을  거론하자 그의 표정이 어두워졌다

Khi tôi đề cập đến tên đó thì nét mặt người ấy bỗng tối sầm lại.
Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
이름 tên
표정 biểu cảm, nét mặt
거론 Đề cập