0 7

Từ vựng : 감각

Nghĩa : cảm giác

Từ liên quan :[ 유머 감각이 있다 ] [ 패션 감각 ] [ 감각이 있다 ]

Hán hàn [ cảm giác ]


Chủ đề : Không xác định
2 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi