Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 2

Từ vựng : 나중에

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : sau này

Ví dụ và giải thích thêm

그가  누구를 빗대어 말 하고 있었는지  나중에 알았다

Sau này tôi đã biết anh ta đã nói ám chỉ ai.지금은 좀 그렇고 제가  나중에  전화 드리겠습니다

Bây giờ cứ như thế, tôi sẽ gọi điện lại sau.결과를  나중에 알려 드려도 되겠습니까?

Tôi sẽ cho bạn biết kết quả sau nhé?나중에 누가 가져오면 저에게  전화 주실 수 있나요?

Sau này nếu ai mang đến có thể gọi điện thoại cho tôi được không?
Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
전화 điện thoại
나중에 sau này
전화 điện thoại