0 13

Từ vựng : 구름

Nghĩa : mây

Từ liên quan :[ 구름이 끼다 ]


Chủ đề : Không xác định
2 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi