0 7

Từ vựng : 영하

Nghĩa : dưới 0 độ, độ âm

Từ liên quan :[ 수영하다 ] [ 상영하다 ] [ 환영하다 ] [ 촬영하다 ] [ 운영하다 ] [ 영하권 ] [ 반영하다 ] [ 투영하다 ]


Chủ đề : Không xác định


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi