Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 40 điểm

2 ngày liên tiếp
2992 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 순간

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Khoảnh khắc

Ví dụ và giải thích thêm

이별의  순간이 다가오자 그들은 서로 부둥켜안고  눈물을 흘렸다

Khi thời gian chia xa tới gần thì họ ôm chầm lấy nhau và khóc.이별의  순간이 다가오자 그들은 서로 부둥켜안고  눈물을 흘렸다

Khi thời gian chia xa tới gần thì họ ôm chầm lấy nhau và khóc.