Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 20 điểm

2 ngày liên tiếp
2990 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 시간

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Thời gian

Ví dụ và giải thích thêm

한국  시간 몇 시야?

Hiện tại giờ Hàn là mấy giờ vậy?!이별의 고통은  시간이 지나면서  점차 약해졌다 

Nỗi đau của sự ly biệt thì qua thời gian dần dần sẽ đỡ hơn.시간 외  근무를 하다

làm việc ngoài giờ quy định