Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 40 điểm

2 ngày liên tiếp
2992 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 바람

Chủ đề : Luyện tập phụ âm

Nghĩa : Gió

Ví dụ và giải thích thêm

바람 방향이  바뀌다

đổi hướng gió오늘은  바람이 세게 분다

Hôm nay gió thổi mạnh.이 공은  바람이 빠졌다

Trái banh này đã bị xì hơi.꽃잎이  바람에 흩날리고 있었다

Cánh hoa đang rung rinh trong gió.나무  사이로 산들 바람이 불어 왔다

Gió thổi hiu hiu qua những hàng cây