Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 1

Từ vựng : 처럼

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : như, giống như

Ví dụ và giải thích thêm

그들은 서로 원수 처럼 지낸다

Họ coi nhau như kẻ thù.그는 잡초 처럼 질기게 살아남았다

Hắn ta sống dai như cỏ dại.우리  예전 처럼 친하게 지내자

Chúng ta thân nhau như trước nhé!그녀는 촉새 처럼 입이  가볍다

Cô ấy là người hay đưa chuyện.그는 개를 자기  자식 처럼 여긴다

Anh ấy coi con chó như con của mình.처럼 분이 풀리지 않았다