0 24

Từ vựng : 처럼 sound

Nghĩa : như, giống như

Từ liên quan :[ 모처럼 ] [ 병신처럼 거기 서있지말고 도와줘! ] [ 좀처럼 ]


Chủ đề : Không xác định
33 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi