Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 모든

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Tất cả

Ví dụ và giải thích thêm

경찰은 모든 출구를  봉쇄했다

 

Cảnh sát đã phong tỏa tất cả lối ra모든 도로가  봉쇄되었다

Tất cả con đường đều bị phong tỏa