Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 5

Từ vựng : 심각

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Nghiêm trọng

Ví dụ và giải thích thêm

심각해지다

trở nên trầm trọng심각한 얼굴을 하다

thể hiện vẻ mặt trầm trọng농담이니까  심각하게 받 아들이지 마라

Chỉ là câu nói đùa thôi nên đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy.