Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 40 điểm

2 ngày liên tiếp
2992 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 매일

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Mỗi ngày

Ví dụ và giải thích thêm

저는 매일 아침시장갑니다

Tôi đi chợ vào mỗi buổi sáng
Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
시장 chợ
아침 sáng (아...)
매일 Mỗi ngày
갑니다 Đi ( Nguyên mẫu 가다 ) sound