0 8

Từ vựng : 내다

Nghĩa : đưa ra

Từ liên quan :[ 지내다 ] [ 문자메시지를 보내다 ] [ 답장을 보내다 ] [ 소리를 내다 ] [ 보내다 ] [ 한턱내다 ] [ 문자 메시지를 보내다 ] [ 요금을 내다 ] [ 안부 편지를 보내다 ] [ 수수료를 내다 ] [ 공과금을 내다 ] [ 벌금을 내다 ] [ 나타내다 ] [ 감정을 드러내다 ] [ 화를 내다 ] [ 차례를 지내다 ] [ 여가 시간을 보내다 ] [ 시간을 내다 ] [ 목소리를 내다 ] [ 성금을 내다 ] [ 허송세월을 보내다 ] [ 빛내다 ] [ 광고를 내다 ] [ 차례 (지내다) ] [ 제사를 지내다/모시다/ 드리다 ] [ 전쟁을 끝내다 ] [ 군대를 보내다 ] [ 끝내다 ] [ 고장내다 ] [ 드러내다 ] [ 꺼내다 ] [ 내다보다 ] [ 찾아내다 ] [ 해내다 ] [ 파내다 ] [ 한 턱 내다 ] [ 털어내다 ] [ 돌려주다 (돌려보내다) ] [ 떼어내다 ] [ 메시지를 보내다 ] [ 펴내다 ] [ 밝혀내다 ] [ 이겨내다 ] [ 골라내다 ] [ 걸러내다 ] [ 담아내다 ] [ 두각을 나타내다 ] [ 몰아내다 ]


Chủ đề : Không xác định
11 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi