0 21

Từ vựng : 생각 sound

Nghĩa : Suy nghĩ

Từ liên quan :[ 생각이 깊다 ] [ 생각이 나다 ] [ 생각이 떠오르다 ] [ 생각하다 ] [ 생각해보다 ] [ 떡 줄 사람은 생각도 않는데 김칫국부터 마신다 ] [ 개구리 올챙이 적 생각 못한다 ] [ 생각되다 ]


Chủ đề : Không xác định
129 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi