0 9

Từ vựng : 사장님

Nghĩa : giám đốc


Chủ đề : Không xác định
1 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi