0 11

Từ vựng : 되다

Nghĩa : trở thành

Từ liên quan :[ 소화가 되다 ] [ 예약되다 ] [ 잘되다 ] [ 분실되다 ] [ 파손되다 ] [ 해결되다 ] [ 긴장되다 ] [ 관련되다 ] [ 구분되다 ] [ 연기되다 ] [ 당첨되다 ] [ 회복되다 ] [ 매진되다 ] [ 실례가 되다 ] [ 세련되다 ] [ 포함되다 ] [ 지정되다 ] [ 배터리가 다 되다 ] [ 활력소가 되다 ] [ 확대되다 ] [ 개방되다 ] [ 축소되다 ] [ 화제가 되다 ] [ 실종되다 ] [ 시행되다 ] [ 못되다 ] [ 계기가 되다 ] [ 개칭되다 ] [ 둔화되다 ] [ 유래되다 ] [ 건국되다 ] [ 밀집되다 ] [ 연계되다 ] [ 부각되다 ] [ 분해되다 ] [ 함유되다 ] [ (으)로 전망되다 ] [ (으)로 조사되다 ] [ -(으)ᄅ 것으로 예측되다 ] [ 모범이 되다 ] [ 국한되다 ] [ 밀착되다 ] [ 보급되다 ] [ 온상이 되다 ] [ 전개되다 ] [ 소속되다 ] [ 거론되다 ] [ 발굴되다 ] [ 파괴되다 ] [ 결항되다 ] [ 대두되다 ] [ 대변되다 ] [ 붕괴되다 ] [ 소외되다 ] [ 에 선정되다 ] [ 소멸되다 ] [ 위배되다 ] [ 간주되다 ] [ 공인되다 ] [ 직결되다 ] [ 채택되다 ] [ -에 당선되다 ] [ 악화되다 ] [ 발효되다 ] [ 완화되다 ] [ 세습되다 ] [ 단절되다 ] [ 왜곡되다 ] [ 완치되다 ] [ 호전되다 ] [ 대별되다 ] [ 등재되다 ] [ 통용되다 ] [ 화두가 되다 ] [ 위축되다 ] [ 증대되다 ] [ 황폐화되다 ] [ 야기되다 ] [ 조성되다 ] [ 혼재되다 ] [ 분실되다 ] [ 오래되다 ] [ 고립되다 ] [ 상반되다 ] [ 중복되다 ] [ 해당되다 ] [ 표기되다 ] [ 안정되다 ] [ 종료되다 ] [ 중독되다 ] [ 구성되다 ] [ 반대되다 ] [ 소화가 안 되다 ] [ 마모되다 ] [ 다운되다 ] [ air/가스가 누출되다 ] [ 기름이 유출되다 ] [ 생각되다 ] [ 오염되다 ] [ 평가되다 ] [ 전달되다 ] [ 관계되다 ] [ 보도되다 ] [ 실현되다 ] [ 향상되다 ] [ 보편화되다 ] [ 도움이 되다 ] [ 파김치가 되다 ]


Chủ đề : Không xác định
12 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi