0 11

Từ vựng : 자료 sound

Nghĩa : tài liệu

Từ liên quan :[ 자료실 ] [ 참고 자료 ] [ 자료집 ] [ 민속자료 ]


Chủ đề : Không xác định
12 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi