0 17

Từ vựng : 바로 sound

Nghĩa : ngay thẳng, đúng đắn

Từ liên quan :[ 똑바로 ] [ 똑바로 가다 ] [ 곧바로 ] [ -(으)ᄂ 바로 는 ] [ 바로잡다 ] [ 바로 그때문이다 ]


Chủ đề : Không xác định
24 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi