0 9

Từ vựng : 준비 sound

Nghĩa : chuẩn bị

Từ liên quan :[ 준비물 ] [ 취업 준비 ] [ 준비합니다 ] [ 준비하다 ]

Hán hàn [ chuẩn bị ]


Chủ đề : Không xác định
58 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi