0 11

Từ vựng : 있다

Nghĩa : có

Từ liên quan :[ 재미있다 ] [ 맛있다 ] [ 문제가 있다 ] [ 멋있다 ] [ 인기가 있다 ] [ 이상이 있다 ] [ 유머 감각이 있다 ] [ 건망증이 있다 ] [ 자신감이 있다 ] [ 보람이 있다 ] [ 질서가 있다 ] [ 감각이 있다 ] [ 차이가 있다 ] [ (환자가) 의식이 있다/없다 ] [ 인연이 있다 ] [ 소질이 있다 ] [ 잠자코 있다 ] [ 스며있다 ] [ 재밌다(잼있다) ] [ 관심이 있다 ] [ 비어 있다 ] [ 쥐구멍에도 볕 들 날 있다 ] [ 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다 ] [ 들어 있다 ] [ 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다 ] [ 쥐구멍에도 볕들 날 있다 ] [ 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다 ] [ 팔짱만 끼고 있다 ]


Chủ đề : Không xác định
362 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi