Chủ đề : Ngân hàng

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
환전하다 đổi tiền

sound
대출하다 cho vay, cho mượn

sound
통장을 개설하다 mở sổ tài khoản

sound
적금을 들다 gửi tiết kiệm định kỳ

sound
수수료를 내다 trả tiền lệ phí, hoa hồng

sound
공과금을 내다 nộp chi phí công cộng

sound
자동이체를 하다 chuyển tiền tự động

sound
텔레뱅킹을 하다 giao dịch qua phương tiện truyền thông

sound
인터넷뱅킹을 하다 giao dịch qua mạng

sound
동전을 교환하다 đổi tiền xu

sound
가계부를 쓰다 viết sổ chi tiêu

sound
공과금 tiền công ích

sound
분실 mất (đồ đạc)

sound
분실 신고 thông báo mất (đồ đạc)

sound
자동납부 nộp tiền tự động

sound
저금통 thùng bỏ tiền tiết kiệm

sound
지로용지 giấy báo chuyển khoản

sound
팀워크 team work, kết hợp làm việc

sound
빼앗기다 bị cướp đoạt, cướp giật

sound
낭비하다 lãng phí

sound
입력 nhập liệu, nhập dữ liệu

sound
신청서 đơn xin

sound
용돈 기입장 Sổ ghi tiền tiêu dùng

sound
과소비 tiêu dùng quá mức

sound
수입 thu nhập

sound
지출 chi phí, chi xuất

sound
현금 tiền mặt

sound
동전 tiền xu

sound
지폐 tiền giấy

sound
수표 ngân phiếu

sound
천 원짜리 loại tiền 1000 won

sound
잔돈 tiền lẻ

sound
통장 sổ tài khoản

sound
도장 con dấu

sound
신분증 giấy CMT, căn cước

sound
계좌번호 số tài khoản

sound
비밀번호 số bí mật

sound
현금카드 thẻ tiền mặt

sound
현금자동입출금기 máy nhập rút tiền tự động

sound
입금 nhập tiền

sound
출금 rút tiền

sound
계좌 이체 chuyển tiền qua tài khoản

sound
통장 정리 kiểm tra sổ tài khoản

sound
예금하다 gửi tiền vào ngân hàng

sound
송금하다 gửi tiền, chuyển tiền

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi