Chủ đề : Internet

Học ngay
Check
Từ
Nghĩa
Audio
사이트 trang web

sound
블로그 blog

sound
홈페이지 trang chủ

sound
웹문서 bài trên web

sound
동영상 đoạn phim hình

sound
이미지 hình ảnh, ấn tượng

sound
검색하다 tìm kiếm

sound
댓글 ý kiến cá nhân

sound
답 메일 thư trả lời

sound
전달하기 chuyển tiếp

이메일 주소 địa chỉ email

sound
복사하기 sao chép

sound
잘라내기 cắt

sound
불러오기 mở

sound
글씨 크기 cỡ chữ

sound
삭제하기 bỏ, xoá

sound
오려두기 cắt (văn bản)

sound
되돌리기 quay lại

sound
글씨 모양 phông chữ

sound
문단 모양 kiểu đoạn

sound
보고서 작성 làm, viết báo cáo

sound
참고 자료 tài liệu tham khảo

sound
찻집 quán trà

sound
게시 yết thị, thông báo

sound
메신저 sứ giả, người đưa tin

sound
게시판 bảng thông báo

sound
사생활 đời tư

sound
침해 xâm phạm, xâm hại

sound
설문 조사 sự khảo sát qua bảng hỏi

sound
유인물 bảng in, ấn phẩm

sound
저장하기 lưu

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi