Chủ đề : Luyện tập nguyên âm đơn

Học ngay

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
프랑스 Pháp

sound
가게 cửa tiệm, cửa hàng

sound
가방 cặp sách

sound
지우개 cục tẩy

sound
텔레비전 ti vi

sound
가수 ca sĩ

sound
서점 hiệu sách

sound
아버지 bố

sound
우산 ô, dù che mưa

sound
버스 xe buýt

sound
냄비 cái nồi

sound
주소 địa chỉ

sound
고아원 viện trẻ mồ côi

sound
수세미 miếng rửa bát

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound자신의 약속을 더 철저하게 지킬수록 우리는 더 강해진다. 다른 사람에게 영향을 미치고 싶다면 우리 먼저 우리 자신을 믿 어야 한다. 그리고 자신을 믿 기 위해서는 자기가 한 말을 믿고, 또 말한 대로 행동해야 한다.

Càng giữ một cách triệt để lời hứa của bản thân mình Thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Muốn gây ảnh hưởng với người khác Điều đầu tiên ta phải tin tưởng bản than mình. Và dể tin tưởng bản thân mình ta phải tin những điều mình đã nói Và làm những điều mình đã nói.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi