VIDEO TRƯỚC

주말의 띵화 문제아 학교에 부임한 해병대 출신 선생님
13:14

VIDEO Sau

NHẠC HÀN [MV] HONG JIN YOUNG(홍진영) _ Cheer Up(산다는 건)
4:41
Tập 9 : 맛 좀 보실래요

Tiêu đề : 한량 생활채무, 길 가다 마주친 이덕희와 ‘알사이

Check
Từ
Nghĩa
Audio
가다 đi

sound
사이 giữa

sound
생활 sinh hoạt

sound
채무 trái vụ

마주 đối diện (phó từ)

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 Xem chi tiết

Để lại một bình luận